THÔNG BÁO
Chỉ có xe buýt nội thành theo lịch trình .