THÔNG BÁO
Chỉ có xe buýt nội thành theo lịch trình .

Suite 3 phòng ngủ

Suite 3 phòng ngủ