THÔNG BÁO
Việc đưa đón bằng thuyền của chúng tôi tạm thời bị đình chỉ trong tình huống Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ có xe buýt nội thành theo lịch trình .

sales@saigondomaine.com
saigondomaineresidences@gmail.com
reception@saigondomaine.com
saigon-domaine@hcm.fpt.vn
hieuloc@saigondomaine.com

- sales@saigondomaine.com
- saigondomaineresidences@gmail.com
- reception@saigondomaine.com
- saigon-domaine@hcm.fpt.vn
- hieuloc@saigondomaine.com

Tiếp xúc